Theses 

Veřejná podpora ve výzkumu, vývoji a inovacích – Mgr. Martin Kobert

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Martin Kobert

Rigorózní práce

Veřejná podpora ve výzkumu, vývoji a inovacích

State aid in the category of research, development and innovation

Anotace: Předmětem této práce je veřejná podpora v kategorii výzkumu, vývoje a inovací jako součásti celého systému práva veřejné podpory. Hlavním cílem je především podat ucelený výklad práva veřejné podpory v oblasti výzkumu, vývoje tak, aby mohla být použitelná pro příjemce i poskytovatele k objasnění otázek v této oblasti vznikajících. Za tímto účelem je nejprve proveden rozbor veřejné podpory jako celku a seznámení se se systémem právních předpisů a dalších dokumentů Evropské unie na jejím poli, tak aby bylo možné v tomto systému vymezit předpisy týkající se výzkumu, vývoje a inovací a následně provést jejich hlubší analýzu. Ukazuje se, že pro oblast výzkumu a vývoje jsou zásadní i procesní předpisy, byť se v nich tato kategorie podpory explicitně neuvádí. Jsou tak společné pro všechny kategorie podpor, a to z hlediska procesního řízení o notifikacích, stížnostech, ukládání sankcí apod. Hloubková analýza je provedena již u nových předpisů a dokumentů týkajících se výzkumu a vývoje neboli předpisů po modernizaci práva veřejné podpory za současného srovnání předpisů předchozích, aby bylo možno poukázat zároveň na změny a jejich dopady na příjemce a poskytovatele, potažmo členské státy.

Abstract: The subject of this thesis is the state aid in the category of research, development and innovation as a part of the whole system of the state aid law. The main objective is to provide a comprehensive interpretation of the state aid law in the area of research and development and doing so in a way that it could be used both by the aid beneficiaries and the providers for clarifying the questions arising in this area. For this purpose and analysis of the state aid as a whole and the familiarization with the system of legislation and other documents of the European Union in the area is done so that the legislation related to research and development can be identified within the system and subsequently its deeper analysis can be performed. I tis shown that for the area of research and development also the procedural regulations are essential, although this category of aid is not explicitly stated in them. They are, therefore, common for all categories of aid from the perspective of the procedural management of notifications, complaints, penalties etc. An in-depth analysis is done already for the new regulations and documents concerning research and development, that is for the legislation after the modernization of the state aid law with the simultaneous comparison of the previous regulations so that the changes and their impact on the aid beneficiaries and providers, hence the Member States, can be shown.

Klíčová slova: Veřejná podpora, státní podpora, state aid, výzkum, vývoj, inovace, podnik, výzkumná organizace, hospodářská činnost, nehospodářská činnost, blokové výjimky, Nařízení o blokových výjimkách, Rámec pro podporu výzkumu, vývoje a inovací, Smlouva o fungování Evropské unie, prototypy, pilotní projekty, výzkumná infrastruktura, míra podpory, prahové hodnoty podpory, motivační účinek, režim podpory, opatření podpory, transparentnost podpory, podnik v obtížích, zákon o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, rozpočtová pravidla

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 4. 2016
  • Oponent: JUDr. Michal Petr, Ph.D., JUDr. Michael Kincl

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 16:09, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz