Zdeněk Šmída

Bachelor's thesis

Přepracování a úprava radioaktivních odpadů

Reprocessing and Treatment of Nuclear Waste
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá otázkami spojenými s radioaktivním odpadem. V úvodu je prezentován souhrn informací o původu radioaktivního odpadu a jeho rozdělení do příslušných kategorií. Další kapitoly se věnují technologiím přepracování, úpravy, solidifikace a konečné likvidaci uložením především pevných a kapalných radioaktivních odpadů. Poslední kapitola teoretické části popisuje strategii nakládání …more
Abstract:
The thesis deals with issues related to radioactive waste. The introduction presents summary of information about the origin of radioactive waste and its categorization. The following chapters are devoted to description of reprocessing technologies, treatment, solidification and final disposal of primarily solid and liquid radioactive waste. The last chapter of the theoretical part describes the strategy …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2012
  • Supervisor: Pavel Kolat
  • Reader: David Tomášek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava