Zdeněk Šmída

Bachelor's thesis

Přepracování a úprava radioaktivních odpadů

Reprocessing and Treatment of Nuclear Waste
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá otázkami spojenými s radioaktivním odpadem. V úvodu je prezentován souhrn informací o původu radioaktivního odpadu a jeho rozdělení do příslušných kategorií. Další kapitoly se věnují technologiím přepracování, úpravy, solidifikace a konečné likvidaci uložením především pevných a kapalných radioaktivních odpadů. Poslední kapitola teoretické části popisuje strategii nakládání …viac
Abstract:
The thesis deals with issues related to radioactive waste. The introduction presents summary of information about the origin of radioactive waste and its categorization. The following chapters are devoted to description of reprocessing technologies, treatment, solidification and final disposal of primarily solid and liquid radioactive waste. The last chapter of the theoretical part describes the strategy …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedúci: Pavel Kolat
  • Oponent: David Tomášek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava