Jan Bőhm

Diplomová práce

Využití virtuální a rozšířené reality pro retail a obchodní centra.

Utilization of Virtual and Augmented Reality for Retail and Commercial Centers.
Anotace:
Jedná se o práci, která je zaměřená na využití virtuální a rozšířené reality pro retail a obchodní centra. V první části se setkáme s analýzou HW a SW prostředků, jsou zde zařazeny popisy nejrůznějších AR/VR zařízení a historie jejich vývoje. Následující část se zabývá analýzou aplikačního potenciálu AR/VR technologií, nalezneme zde zmínky o celosvětově používaných aplikacích a přístrojích. Další část …více
Abstract:
It is a work that is focused on the use of virtual and augmented reality for retail and commercial centers. In the first part, we will meet with the analysis of hardware and software tools, we can find here descriptions of various AR/VR devices and the history of their development. The following section analyzes the application potential of AR/VR technology, we can find here mention of the widely used …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: Filip Beneš
  • Oponent: Oldřich Kodym

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava