Theses 

Překlad a Analýza Hry Divadla Járy Cimrmana Dlouhý, Široký a Krátkozraký – Bc. Tereza Frgalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Tereza Frgalová

Diplomová práce

Překlad a Analýza Hry Divadla Járy Cimrmana Dlouhý, Široký a Krátkozraký

Translation and Analysis of the Play Dlouhý, Široký a Krátkozraký by the theater of Jára Cimrman

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá překladem a analýzou hry divadla Járy Cimrmana „Dlouhý, Široký a Krátkozraký“. Práce je rozdělena na čtyři hlavní kapitoly: úvod, praktická část, teoretická část a závěr. Úvodní kapitola se zabývá umělci a historií divadla. Praktická část se skládá z překladu vystoupení, včetně úvodního semináře. Teoretická část obsahuje analýzu překladu a zahrnuje příklady s komentáři. Skládá se z několika podkapitol, konkrétně: Vlastní jména a odkazy na konkrétní lidi, události a místa, Jazykové aspekty a Divadelní a s mluvenou řečí spojené aspekty. Každá kapitola má své podkapitoly. Poslední kapitola obsahuje závěr práce a je následována zdroji.

Abstract: This diploma thesis consists of translation and analysis of the play named “Long, Short and Shortsight” by the theater of Jára Cimrman. The thesis is divided into four main chapters: introduction, the practical part, the theoretical part and the conclusion. The introduction focuses on the artists and the history of the theater. The practical chapter contains the translation of the play, including the introductory seminar. The theoretical part deals with the analysis of the translation and provides examples with commentary. This chapter includes several subchapters, namely: Proper nouns and references to specific people, events and places, Language related aspects and Theater and spoken language related aspects. Each chapter has its own subchapters. The last chapter contains the conclusion of the thesis, followed by the list of references.

Keywords: Divadlo Járy Cimrmana, Jára Cimrman, Dlouhý, Široký a Krátkozraký, transkripce, překlad, analýza, ekvivalence, humor, vtip, jazykové prvky, vlastní jména, kulturní reference, idiomy, přísloví, rýmy, nářečí, divadlo, hra, The Theater of Jára Cimrman, Long, Broad and Shortsight, transcription, translation, analysis, equivalence, joke, language elements, proper nouns, cultural references, idioms, proverbs, rhymes, dialects, theater, play

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Martin Němec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Tamara Váňová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 08:16, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz