Theses 

Racionalizace práce a sledování materiálového toku interní dopravy – Jan Gurník

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu

Jan Gurník

Diplomová práce

Racionalizace práce a sledování materiálového toku interní dopravy

Labour Rationalisation and Monitoring of the Material Flows of the Internal Transport

Anotace: Diplomová práce se snaží díky racionalizačním opatřením navrhnout řešení pro materiálový tok dopravy v podniku Pars nova a.s. Teoretická část tvoří bránu do logistiky spolu s jejím rozčleněním na logistiku vnitropodnikovou. Teoretická část je zakončena konkrétními racionalizačními metodami. V praktické části je představena firma Pars nova a.s. s následným rozdělením interní logistiky. Dále jsou zde uvedeny slabé stránky logistického systému s návrhy nápravných opatření. Závěr práce je věnován ekonomickému zhodnocení stavu před a po částečné racionalizaci.

Abstract: This diploma thesis tries through rationalization measures suggestions for material flow of transportation in Pars nova a.s. Theoretical part is made by the introduction to logistics tohether with it´s division to in-house logistics. Theoretical part ends with specific rationalization methods. Pars nova a.s. company and it´s division of internal logistics is introduced in practical part. There are also meantioned teak part sof logistics systém together with proposal for correctional measures. The conclusion is devoted on economical evaluation before and after rationalization.

Klíčová slova: Vnitropodniková logistika, interní doprava, racionalizace, tok materiálu, průvodní dokumentace

Keywords: In-house logistics, internal transportation, rationalization, material flow, attendant documentation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Petr Besta
  • Oponent: Josef Kallas

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 12:44, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz