Theses 

Vliv organizační kultury na řízení konfliktu ve vybrané organizaci – Bc. Lucie Strejčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Lucie Strejčková

Diplomová práce

Vliv organizační kultury na řízení konfliktu ve vybrané organizaci

The influence of organizational culture on conflict management in specific organization

Anotace: Vhodná podoba organizační kultura z hlediska jejího obsahu a síly je společně s efektivním řízením konfliktů jedním z důležitých faktorů, které určují efektivní fungování organizace. Organizační kultura ovlivňuje přístup ke konfliktům a reakce na ně a určuje tak i způsob, jakým se členové organizace s konflikty vyrovnávají. Cílem této diplomové práce bylo zjistit, jakým způsobem organizační kultura ovlivňuje řízení konfliktů ve vybrané organizaci. K odpovědi na tuto otázku bylo vedle teoretických poznatků použito i kvalitativní výzkumné strategie - a to v podobě rozhovorů se zaměstnanci organizace, doplněných o analýzu dokumentů a pozorování. V empirické části jsou získaná data interpretována. Organizační kultura je slabá, negativně ovlivněná vedením, které klade důraz na zisky, je direktivní, nepodporuje otevřené diskuse a náměty na změny. Zaměstnanci se snaží neohrozit vztahy, které mezi sebou mají. Organizační kultura tak vytváří prostředí, ve kterém konflikty nejsou řízeny a organizace a její zaměstnanci se nesnaží využít pozitivního potenciálu, který sebou konflikt nese. Konflikty jsou v organizaci potlačovány, což má pro organizaci negativní důsledky.

Abstract: Appropriate form of organizational culture in terms of its content and strength together with effective management of conflicts is one of the important factors that determines the effective functioning of the organization. Organizational culture influences the approach to conflicts and responses to them and determines the way that organization members handle with conflicts. The aim of this thesis was to determine how organizational culture influences the way of conflict management in specific organization. The answer to this question was beside theoretical knowledge also application of qualitative research strategy - interviewing personnel, complemented by analysis of documents and observation. Data are interpreted in the empirical part of this thesis. Organizational culture is weak, negatively influenced by the leadership, which puts emphasis on profits, is directive, does not support open discussion and suggestions for changes. The staff tries not to threat relations among themselves . Organizational culture creates an environment in which conflicts are not managed and the organization and its employees are not trying to take advantage of the positive potential that conflict carries. Conflicts are repressed by in the organization, which has negative consequences for the organization.

Klíčová slova: organizační kultura, organizational culture, organizační konflikt, organizational conflict, řízení konfliktu, conflict management

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc., Mgr. Josef Horňáček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 19:02, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz