Theses 

Připravenost mateřských škol na realizaci inkluzivního vzdělávání – Simona MATOUŠKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy

Simona MATOUŠKOVÁ

Bakalářská práce

Připravenost mateřských škol na realizaci inkluzivního vzdělávání

Preparedness of kindergartens for inclusive practise

Anotace: Bakalářská práce se zabývá připraveností vybraných mateřských škol na realizaci in-kluzivního vzdělávání na pozadí novelizace Školského zákona. Teoretická část se za-měřuje na přístup k znevýhodněným jedincům v minulosti a na vývoj přístupu spo-lečnosti k osobám se speciálními vzdělávacími potřebami. V praktické části práce publikuji výsledky šetření, které vychází ze zjišťování konkrétní připravenosti na změny související s novelizací školského zákona se zdůrazněním pohledu na inklu-zivní vzdělávání v mateřských školách. Výzkumná data byla zpracována v rámci kvalitativní strategie formou polostrukturovaných rozhovorů. V práci je popsán cíl šetření, metoda sběru dat a charakteristika výzkumného vzorku. Práce je zakončena analýzou získaných dat a interpretací výsledků šetření a doporučením směřujícím ke zlepšení zavedení inkluzivního vzdělávání ve zkoumané oblasti.

Abstract: This Bachelor thesis attempts to examine whether selected nursery schools are ready to implement a realisation of inclusive education. All of this is supported by an amendment of the Education Act. The theory part is focused on attitudes towards disadvantaged individuals throughout time and how society evolves in attitudes towards persons with special educational needs. In the practical part an investigation was undertaken which was focused on finding particular readiness with changes related to the amendment of the Education act. The research data was processed in the framework of the qualitative strategy in the form of structured interviews. Here is described the aim of the investigation, the method of compiling data and characterisation of the researched model. The thesis is concluded by analysing the acquired data, and the interpretation of the results carried out by the investigation, with recommendation leading to a better introduction to inclusive education in researched area.

Klíčová slova: Inkluze, inkluzivní vzdělávání, speciálně vzdělávací potřeby, podpůrná opat?ření, indi-viduální vzdělávací program

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=177306 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

MATOUŠKOVÁ, Simona. Připravenost mateřských škol na realizaci inkluzivního vzdělávání. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 23:17, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz