Michaela POC

Master's thesis

Třífázový model učení v jazykové složce předmětu český jazyk a literatura

Abstract:
Diplomová práce pojednává o třífázovém modelu učení E - U - R, který vychází z programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení a rozvíjí kritické myšlení ve výuce. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou.V teoretické části je popsán program RWCT, model učení E - U - R jeho jednotlivé fáze, tj. evokace, uvědomění si významu a reflexe, dále pak kritické myšlení a metody rozvíjející kritické …more
Abstract:
This Diploma Thesis deals with the method of three-stage learning model E - U - R, which comes from program named Reading and writing to critical thinking. Thesis is divided into theoretical and practical part.In theoretical part is described the RWCT, learning model E - U - R and its stages: Evocation, Realization of meaning and Reflection. It has also described what does Critical Thinking mean and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 7. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PaedDr. Jana Vejvodová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

POC, Michaela. Třífázový model učení v jazykové složce předmětu český jazyk a literatura. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/