Theses 

Problémy sexuality body image u onkologických onemocnění – Miroslava WODECKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Miroslava WODECKÁ

Bakalářská práce

Problémy sexuality body image u onkologických onemocnění

Sexuality and Body Image of Pacients with Cancer

Anotace: Abstrakt Předkládaná bakalářská práce má název Sexualita a body image u onkologicky nemocných. Péče o onkologicky nemocné je multidisciplinární nejen z hlediska medicínského a ošetřovatelského, ale také z hlediska společenského. Teprve nedávno se odborná komunita v oblasti zdraví zaměřila na psychosociální potřeby onkologických pacientů a také jejich rodin. Sexualita a body image provází člověka celý život a závažné onemocnění může mít negativní dopad na uvědomování si sebe sama nebo naše prožívání. V teoretické části je specifikováno onkologické onemocnění a jeho léčba, negativní dopad a vliv léčby na organismus a také psychický stav klienta. Jsou zde zahrnuty základní ošetřovatelské intervence, strategie řešení otázek sexuality a onkologicky nemocných a nezastupitelná edukační role sestry. V závěru teoretické části je věnována pozornost psychosociálním intervencím aplikovaných u onkologicky nemocných. Vlastní práce si klade za cíl zjistit připravenost sester provádět edukaci pacientů v oblasti sexuality a body image. K tomu cíli byly stanoveny dvě pracovní hypotézy. V první hypotéze jsme předpokládaly, že sestry nejsou dostatečně připravené provádět edukační činnost u pacientů s onkologickým onemocněním v oblasti sexuality a v druhé hypotéze, že hlavní překážkou zanedbávání edukace pacientů v dané oblasti je komunikační bariéra u zdravotnických pracovníků. Dalším cílem práce bylo zmapovat míru ovlivnění vnímání vlastního těla a sexuality v důsledku léčby a zjistit, zda onkologicky nemocní lidé mají dostatek informací o dopadu onemocnění a jeho léčby na jejich sexualitu a body image. Pro tento cíl byly stanoveny 3 výzkumné otázky. První výzkumná otázka se vztahovala ke vzniku pocitu zhoršené sebeúcty v důsledku nemoci. Druhá otázka se věnovala snížení sexuální přitažlivosti pacienta s onkologickým onemocněním a třetí otázka byla směřována na informovanost důsledků léčby v oblasti sexuality klienta. Na základě provedeného výzkumu byla potvrzena hypotéza H1: Sestry nejsou připraveny provádět edukaci u pacientů s onkologickými onemocněními v oblasti sexuality. H2 byla vyvrácena. Výsledky výzkumu ukázaly, že hlavní překážkou pro zanedbávání edukace pacientů dotýkající se oblasti sexuality není komunikace, ale neetičnost vůči nemocným klientům. Na základě stanovených výzkumných otázek byly vyvozeny další hypotézy H3, H4 a H5. H3: Důsledky léčby onkologických onemocnění vedou u pacientů k pocitu zhoršení sebeúcty, H4: Důsledky léčby onkologických onemocnění vedou k pocitu snížené sexuální přitažlivosti a H5: Pacientům s onkologickým onemocněním chybí informace o důsledcích léčby v oblasti sexuality. Klienti nejvíce postrádají informace jak komunikovat s partnerem o komplikacích. Výzkum byl proveden u zdravotníků pracujících na onkologických odděleních, gynekologickém oddělení a chirurgickém oddělení FN Plzeň a u klientů s onkologickým onemocněním. Pro získání potřebných informací u zdravotníků byla použita technika sběru dat dotazník. U pacientů byl použit kvalitativní výzkum, sběr dat byl realizován nestandardizovaným rozhovorem v domácím prostředí respondentů.

Abstract: Abstract The title of the presented bachelor paper is Sexuality and Body Image of Patients with Cancer. Care of patients with cancer is multidisciplinary not only from the medical and nursing point of view, but also from the social point of view. Only recently the expert community in health field has concentrated on sociopsychological needs of patients with cancer as well as their families. Sexuality and body image accompany person through his/her lifetime and serious illness may have an adverse effect on self-consciousness or our experiencing. Cancer and its treatment, its adverse effects and impact of treatment on patient´s organism and mental condition are specified in the theoretical part of this bachelor paper. This part comprises basic nursing interventions, strategies how to solve questions of sexuality of patients with cancer and also unsubstitutable educational role of a nurse. At the end of the theoretical part we pay attention to sociopsychological interventions which are applied on patients with cancer. The work itself aims to find out how nurses are prepared to educate patients in the field of sexuality and body image. To this end two working hypotheses were defined. In the first hypothesis we presumed that nurses were not sufficiently prepared to educate patients with cancer in the field of sexuality, and in the second one we presumed that the main difficulty as to why the education of patients in the given field was neglected was a communication barrier on the part of medical staff. Another goal of this bachelor paper was to determine the degree of influence of perception of one´s own body and sexuality in consequence of treatment and to find out whether patients with cancer had enough information on impact of illness and its treatment on their sexuality and body image. With this goal in view 3 survey questions were defined. The first one related to the development of sense of worse self-respect as a consequence of the illness. The second question focused on decrease of sex appeal of patients with cancer and the third one concentrated on awareness of illness consequences in the field of patient´s sexuality. On the basis of the survey made, Hypothesis 1 (H1) has been affirmed, namely that nurses are not prepared to educate patients with cancer in the sexuality field. Hypothesis 2 (H2) has been disconfirmed. Survey results have indicated that the main barrier as to why the education of patients in the field of sexuality is neglected is not communication but the fact that it is considered unethical to patients. Other hypotheses have been educed from the defined survey questions, namely Hypotheses 3, 4 and 5 (hereinafter referred to as H3, H4, and H5). H3: Consequences of cancer treatment lead to worse self-respect of patients. H4: Consequences of cancer treatment lead to sense of decreased sex appeal. H5: Patients with cancer lack information on consequences of treatment in the field of sexuality. Patients most lack information on how to communicate with their partners about complications. The survey was carried out with medical staff who work at oncology wards, gynaecology and surgery ward of FN Plzen and with patients with cancer. To draw necessary information from medical staff, we used the technique of data acquisition - questionnaire. Qualitative research was used at patients; data were collected by informal interview in home environment of respondents.

Klíčová slova: Body image, Edukace, Onkologické onemocnění, Sebeúcta, Sexualita

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2008
  • Zveřejnit od: 9. 5. 2008
  • Identifikátor: 11044

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Hana Hajduchová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 09. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2008 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

WODECKÁ, Miroslava. Problémy sexuality body image u onkologických onemocnění. Č. Bud., 2008. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 19:03, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz