Michaela Soldánová

Bakalářská práce

Moderní metody rozvoje lidských zdrojů

Modern Methods of Human Resource Development
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá moderními metodami rozvoje lidských zdrojů. Cílem bakalářské práce je definovat základní pojmy a popsat moderní trendy v oblasti řízení lidských zdrojů. Následně je provedená analýza v průmyslových podnicích, kde se poukazuje na nedostatky v řízení lidských zdrojů. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy v oblasti řízení lidských zdrojů. Dále jsou zde sepsány moderní …více
Abstract:
This Bachelor thesis deals with modern methods of Human Resources development. The aim of this Thesis is to define the basic terminology and describe modern trends in Human Resources Management. Following is the analysis conducted in industrial businesses, where shortcomings in Human Resources Management are highlighted. Theoretical part contains basic terminology used in the area of Human Resources …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Eva Švecová
  • Oponent: Andrea Samolejová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu