František Hasala

Bakalářská práce

Stanovení odstupových vzdáleností pro potřeby požární bezpečnosti staveb

Determination of Clearances for the Needs of Fire Safety in Buildings
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá odstupovými vzdálenostmi a jejich stanovováním. V úvodní části je uveden základní fyzikální princip pro určování odstupových vzdáleností a jsou rozebrány parametry ovlivňující výpočet. Následuje základní srovnání pro vymezování odstupových vzdáleností a současně jsou uvedeny postupy stanovování odstupových vzdáleností pro speciální druhy stavebních objektů. V poslední …více
Abstract:
This bachelor thesis deals clearances and their setting. In the introductory section is set out the basic physical principle for determining the clearances and discussed the parameters affecting the calculation. The following is the basic reference for the definition clearances and simultaneously setting out the procedure determination clearances for special types of buildings. In the last section …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Petr Kučera
  • Oponent: Josef Monsport

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu