Bc. Kateřina Hejcmanová

Bachelor's thesis

Statistické metody pro hodnocení kvality zdravotní péče

Statistical methods for evaluation of healthcare quality
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje popisu základních statistických metod a postupů při hodnocení kvality zdravotní péče. V teoretické části se nachází popis indikátorů kvality zdravotní péče, jakožto základních ukazatelů kvality, rešerše vybraných světových a evropských publikací, které se zaobírají touto problematikou, a popis základních statistických metod včetně vhodné vizualizace. Druhá část práce …more
Abstract:
This bachelor thesis describes the essential statistical methods and approaches for the evaluation of health care quality. The theoretical part consists of description of health care quality indicators, literature review of selected global and European publications dealing with such issues and description of basic statistical methods including appropriate visualization. The second part of the thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2019
  • Supervisor: RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Pavel Němec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta