Zbyněk Velart

Bachelor's thesis

Pásový dopravník skládkového stroje

Belt Conveyor of Waste Disposal Machinery
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout pásový dopravník skládkového stroje pro dopravu uhlí. V práci je obsažena rešerše na téma skládkových strojů a pásových dopravníků, výpočet dopravního výkonu a výpočet dopravníku dle ČSN ISO 5048, který je porovnán s graficko - početní metodou. S pomocí vypočtených výsledků byl poté navržen pohon dopravníku a napínací stanice. Práce také obsahuje pevnostní …viac
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to design belt conveyor for waste disposal machinery used for coal transfering. The thesis includes research on the theme of waste disposal machineres and belt conveyors, calculation of transport output and conveyor according to ČSN ISO 5048. The calculation of transport output is also compared with the graphic – numerical method. The work also includes the strength …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedúci: Leopold Hrabovský
  • Oponent: Tomáš Jurášek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Bachelor programme / odbor:
Strojírenství / Dopravní stroje a manipulace s materiálem