Theses 

Postoje a strategie dlouhodobě nezaměstnaných osob nad 50 let – Mgr. Helena Sulková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Helena Sulková

Diplomová práce

Postoje a strategie dlouhodobě nezaměstnaných osob nad 50 let

Attitudes and Strategies of Long-term Unemployed People over 50

Anotace: Anotace Autor: Bc. Helena Sulková Název práce: Postoje a strategie dlouhodobě nezaměstnaných osob nad 50 let Počet slov základního textu: 21 833 Klíčová slova: osoby 50+, trh práce, dlouhodobá nezaměstnanost, handicapy na pracovním trhu, segmentace trhu práce, marginalizace na pracovním trhu, postoje, strategie Předkládaná diplomová práce se zabývá problémem dlouhodobé nezaměstnanosti osob nad 50 let, marginalizací této skupiny na trhu práce a handicapy této skupiny na trhu práce. Cílem práce je pokusit se zodpovědět hlavní výzkumnou otázku ve znění: Jaký postoj mají dlouhodobě nezaměstnané osoby starší 50 let ke své životní situaci a jakým způsobem (strategiemi) ji řeší? V teoretické části práce jsou popsány související pojmy: faktory ovlivňující postavení osob 50+ na trhu práce včetně konceptu marginalizace, dlouhodobá nezaměstnanost, postoje a strategie dlouhodobě nezaměstnaných osob nad 50 let, je zde zmíněna i teorie segmentace pracovního trhu. V metodické části práce je popsána metoda, strategie a techniky využité pro výzkumné šetření. Empirická část práce obsahuje interpretované výsledky výzkumného šetření zaměřeného na zjišťování postojů dlouhodobě nezaměstnaných 50+ k různým aspektům situace dlouhodobé nezaměstnanosti a na jejich strategie, kterými tuto situaci řeší (nebo se pokoušejí řešit)

Abstract: Annotation Author: Bc. Helena Sulková Title of the diploma thesis: Attitudes and Strategies of Long-term Unemployed People over 50 Number of words of the basic text: 21 833 Key words: people 50+, labour market, long-term unemployment, handicaps on the labour market, labour market segmentation, marginalization in the labour market, attitudes, strategies This diploma thesis deals with the problem of long-term unemployment of people 50+, with marginalization of this group on the labour market and with handicaps of this group in the labour market. The aim of this thesis is to try to answer the main research question: What is the attitude of long-term unemployed people 50+ to their life situation and how (with what strategies) they solve this situation? The theoretical part describes the related terms and concepts: factors that influence the position of people 50+ in the labour market, the concept of marginalization, long-term unemployment, attitudes and strategies of long-term unemployed people 50+, the labour market segmentation theory is also mentioned. The methodical part describes the method, strategie and techniques used for research. The empirical part contains the interpreted results of the research focused on identifying attitudes of long-term unemployed people 50+ towards various aspects of long-term unemployment situation and on strategies by which they are tackling the situation (or try to tackle).

Klíčová slova: Klíčová slova, osoby 50+, trh práce, dlouhodobá nezaměstnanost, handicapy na pracovním trhu, segmentace trhu práce, marginalizace na pracovním trhu, postoje, strategie Key words, people 50+, labour market, long-term unemployment, handicaps on the labour market, labour market segmentation, marginalization in the labour market, attitudes, strategies

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Josef Horňáček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 13:01, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz