Petra Foldynová

Bakalářská práce

Vliv změny technologie výroby v Biocelu Paskov a.s. na kvalitu životního prostředí

The influence of changes in production technology in Biocel paskov Inc. on enviromental quality.
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na posouzení vlivu změny výroby v Biocelu Paskov a.s. na životní prostředí. Papírenská výroba byla pozměněna na výrobu viskosou. Aby mohlo k této změně dojít, musely být přidány nové technologické části do závodu. Tyto části – sodná odparka, sodný kotel, ozonový stupeň, anaerobní čistírna odpadní vody a regenerační kotel mají vliv na vypouštění polutantů do ovzduší a vody …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the evaluation of production changes in Biocel Paskov a.s. and their impact on the environment. Viscose production substituted the paper production. To do so, new technologies had to be added to the production plant. These technologies – sodium evaporator, sodium boiler, ozone level, anaerobic sewage treatment plant and recovery boiler – have an impact on pollutant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: Dalibor Surovka
  • Oponent: Eliška Sarčáková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů