Theses 

Životní příběhy transsexuálů – Bc. Martina Černíková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martina Černíková

Master's thesis

Životní příběhy transsexuálů

Transsexuals’ life stories

Abstract: Diploma thesis „Life stories of transsexuals“ is concerned with analysing life stories of transsexuals. In both, Czech and Slovak Republic, it is the first attempt to explore this topic through lived experience of transsexuals, whatsoever. The aim of research is to understand, how transsexuals themselves construct the meaning of their lived experience. How do they construct, thorough their life, their transsexual identity? To explore this topic, narrative interview was used. To start an interview, another method was used, which is known as “life line.” Collected stories by four respondents (three of them FtM and one MtF) were analysed, using holistic-content perspective of narrative analysis. Categories of narrative reconstruction were also used, to clarify understanding of stories and to compare them. Theoretical chapter of diploma thesis is focused on defining important concepts and different perspectives, which are used thorough whole document. Theories of development of transsexual individuals are also part of theoretical chapter. These theories are later applied to results gained through analysis.

Abstract: Diplomová práca sa zaoberá životnými príbehmi transsexuálov. V Českej a Slovenskej republike sa jedná prvý pokus preskúmať transsexualitu prostredníctvom žitej skúsenosti samotných transsexuálov. Cieľom výskumu porozumieť tomu, ako transsexuáli konštruujú význam tejto žitej skúsenosti. Ako konštruujú v priebehu života svoju transsexuálnu identitu. K preskúmaniu tejto témy bol použitý naratívny rozhovor, ako metóda pre zahájenie rozhovoru bola použitá „čiara života“. Príbehy štyroch respondentov (traja FtM a jedna MtF) boli následne zanalyzované holisticko-obsahovou perspektívou naratívnej analýzy. K lepšiemu porovnaniu a porozumeniu jednotlivých príbehov boli použité kategórie naratívnej rekonštrukcie. Dôležitá teoretická časť práce prináša prehľad definícií pojmov, s prihliadnutím na rôzne perspektívy. Tiež obsahuje vybrané teórie vývoja transsexuálnych jedincov, získané zo zahraničných publikácií. Tieto teórie sú aplikované na výsledky analýzy.

Keywords: transsexualita, transsexuálna identita, naratívna identita, naratívna analýza, vývoj transsexuálnej identity, životný príbeh, kategórie naratívnej rekonštrukcie, metóda čiara života, transsexuality, transsexual identity, narrative identity, narrative analysis, development of transsexual identity, life story, categories of narrative reconstruction, life-line method

Language used: Slovak

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2013
  • Supervisor: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
  • Reader: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Go to top | Current date and time: 20/7/2019 14:17, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz