Jan Šebestík

Bakalářská práce

Návrh na využití tepla spalin z kogenerační jednotky pomocí náporové turbíny

Proposal to Use the Combustion Gases Heat from a Cogeneration Unit Using a Special Turbine
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá využitím potenciálu obsaženého ve spalinách produkovaných kogeneračními jednotkami ve společnosti AGRAS, a to za pomoci náporové turbíny. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány základní technologické prvky nutné pro další využití potenciálu spalin, které jsou doplněny potřebnými výpočetními vztahy. V praktické části je návrh konkrétního …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the usage of the energy potential contained in the flue gas produced by cogeneration units in AGRAS. This energy should be use for a brush turbine. The thesis is divided into the theoretical and practical part. In the theoretical part are described basic technological elements necessary for further utilization of the potential of combustion gases, which are supplemented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Jan Koloničný
  • Oponent: Jiří Tomčala

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava