Tomáš Gracla

Bakalářská práce

Průzkum trhu - Svařovací zdroje a agregáty

Market Research - Welding Power Equipments
Anotace:
Tato bakalářská práce obsahuje popis zdrojů pro obloukové svařování a jejich nabídku na českém trhu. Jsou zde popsány základní elektrické jevy doprovázející svařování, principiální funkčnost zdrojů, jejich vlastnosti, důležité charakteristiky a rozdělení. Dále popisuje druhy svářecích metod, jejich možnosti a využití. Praktická část se skládá z průzkumu trhu zahraničních a tuzemských výrobců zdrojů …více
Abstract:
This work contains the discription of sources for arc welding and their offer in the Czech market. In the work there are described the basic electric effects which attend welding, fundamental functionality of sources, their properties, important parameters and their sorting. Hereafter this work describes types of welding methods, their possibilities and using. The practical part consists of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Martin Marek
  • Oponent: David Helštýn

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika / Komerční elektrotechnika