Tomáš HALAMA

Bachelor's thesis

Přenositelnost aplikací mezi OS Android, iOS a Windows Phone

Application portability among OS Android, iOS and Windows Phone
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na porovnání a zhodnocení nástrojů, které umožňují multiplatformní vývoj. V bakalářské práci je popsán postup vývoje ukázkové aplikace, vytvořené nástrojem Xamarin. V této práci je srovnána základní typologie tří vybraných multiplatformních nástrojů Xamarin, Appcelerator Titanium a Gluon Mobile.
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the comparison and evaluation of tools which allows multiplatfrom development. In the bachelor thesis it is described the process of development of the sample project developed by Xamarin. This thesis compares the basic typology of three multiplatform tools Xamarin, Appcelerator Titanium and Gluon Mobile.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Petr Kropík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HALAMA, Tomáš. Přenositelnost aplikací mezi OS Android, iOS a Windows Phone. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/