Michaela Červenková

Diplomová práce

Navržení klíčových ukazatelů hodnocení řízení lidských zdrojů ve výrobním podniku

Proposing of Key Indicators for Evaluation of Human Resources Management in Manufacturing Company
Anotace:
Cílem diplomové práce je navržení klíčových ukazatelů hodnocení řízení lidských zdrojů ve výrobním podniku. V teoreticko-metodologické části jsou definovány základní pojmy týkající se řízení lidských zdrojů, popsány přístupy pro stanovení klíčových ukazatelů hodnocení řízení lidských zdrojů a vymezeny metody aplikované při řešení. V praktické části je věnována pozornost charakteristice útvaru pro personální …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to suggest key indicators of human resources management evaluation in a manufacturing company. The theoretical-methodological part defines key concepts concerning human resources management, describes approaches to setting key indicators of human resources management evaluation and specifies methods applied while solving. The practical part devotes to the characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: Pavlína Křibíková
  • Oponent: Jana Sopuchová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava