Theses 

Personální marketing firmy – Melissa Biundo

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bachelor programme / odbor:
Ekonomie a management / Personální management v průmyslových podnicích

Melissa Biundo

Bachelor's thesis

Personální marketing firmy

Anotácia: Bakalářská práce se zabývá personálním marketingem, což je v podstatě využití marketingových přístupů v personalistice. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí - teoretické a praktické.Teoretická část je zpracována na základě literární rešerše. Zprvu vymezuje personální marketing obecně, tj. jeho pojetí a význam, historie vzniku, přínosy a marketingový mix v personalistice. Další kapitola je věnována činnostem externího a interního personálního marketingu. Poslední kapitola se zabývá značkou zaměstnavatele.Praktická část vychází z rozhovoru s personalistkou Raiffeisenbank, analýzy kariérních stránek a výsledků dotazníkového šetření mezi zaměstnanci této banky. Nejdříve je popsán profil Raiffeisenbank, její vznik a vývoj, organizační struktura, fungování jednotlivých personálních činností i přístup k personálnímu marketingu. V rámci externího personálního marketingu je provedena analýza kariérních stránek Raiffeisenbank a jejich porovnání s kariérními stránkami konkurenčních bank působících na českém trhu a v rámci interního personálního marketingu je provedeno dotazníkové šetření mezi zaměstnanci organizace zaměřené na jejich spokojenost.Na závěr je zhodnocena efektivita uplatňovaných postupů a jsou navrhnuty možné změny současného pojetí personálního marketingu vhodné k posílení značky zaměstnavatele.

Abstract: This bachelor’s thesis deals with personnel marketing, which is essentially the use of marketing approaches in human resources. The work is divides into two main parts - theoretical and practical. The theoretical part is elaborated on the basis of a literature review. At first defines personnel marketing in general it means its concept and importance, history, benefits and the marketing mix in human resources. Another chapter is devoted to the activities of external and internal personnel marketing. The last chapter deals with the employer brand. The practical part is based on interviews with human resources employee of Raiffeisenbank, analysis of career pages and the results of a questionnaire survey among employees of the bank. First a profile of Raiffeisenbank, its origin and development, organizational structure, functioning of human resources activities and attitude to personnel marketing are described. In the framework of external personnel marketing are performed the analysis of career pages of Raiffeisenbank and its comparing with career pages of competitive banks in the Czech republic and in the framework of internal personnel marketing is performed the questionnaire survey among the employees of an organization dedicated to their satisfaction. Finally the effectiveness of the applied procedures and possible changes to the current concept of personnel marketing to enhance employer brand are suggested.

Kľúčové slová: personální marketing, externí personální marketing, interní personální marketing, značka zaměstnavatele, personální činnosti, kariérní stránky, spokojenost zaměstnanců, Raiffeisenbank, personnel marketing, external personnel marketing, internal personnel marketing, employer brand, personnel activities, career pages, satisfaction of employees

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 25. 6. 2019 02:12, 26. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz