Kishore Ragav Poorna Chandran

Diplomová práce

The Non-linear Bending and Buckling of the Mine Steel Support

The Non-linear Bending and Buckling of the Mine Steel Support
Anotace:
Tato práce se zabývá výzkumem nelineárního ohýbání nosné ocelové podpory na ztrátu stability způsobenou změnami tvaru a profilu v plastické deformaci. Použití podpory důlní oceli je definováno na začátku výzkumu a vyznačuje se lineární teorií ztráty stability přímých tyčí. V následující části jsou podrobně popsány charakteristiky ohybu a náhradní tuhost ohybu pro pevný paprsek, podrobené čistému ohybu …více
Abstract:
This thesis deals with the investigation of the nonlinear bending of the mine steel support to the loss of stability due to shape and profile changes in plastic deformation. The use of the mine steel support is defined at the beginning of the research and is distinguished by the linear theory of the loss of straight bar stability. In the next section bending characteristics and replacement bending …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 8. 2020
  • Vedoucí: Jiří Podešva
  • Oponent: Zdeněk Poruba

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Aplikovaná mechanika