Theses 

Znaky používané pro determinaci pavouků (Araneae) – Lucie KRIŠTOFOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lucie KRIŠTOFOVÁ

Bakalářská práce

Znaky používané pro determinaci pavouků (Araneae)

Characters used for determining of spiders (Araneae)

Anotace: Ve své bakalářské práci se zabývám současnou problematikou týkající se zařazování pavouků do svých čeledí. Nesprávné rozpoznání čeledi je často způsobeno nevhodným výběrem morfologických znaků a jejich nejednoznačnými charakteristikami pro použití k determinaci. Formou literární rešerše jsou veškeré znaky používané k determinaci pavouků do čeledí shrnuty a popsány. Následně jsem testovala dva české klíče pomocí respondentů, čímž se mi naskytl náhled na nejčastější neúspěšné kroky a znaky způsobující nesnáze při určování čeledí pavouků. Nastiňuji tedy problematiku týkající se jak slepě přejímaných znaků ze starší literatury, tak znaků, jejichž použití není mnohdy spolehlivou determinační pomůckou. Velmi opomíjen je názor nezkušených pozorovatelů, kteří nahlíží na pavoučí tělo nezkušeně, neovlivněně arachnologickými zvykovými tradicemi, a proto s jistou mírou nadsázky objektivně. Z tohoto důvodu byl zhotoven průzkum převážně na neodborné veřejnosti. V závěrečných částech práce diskutuji o vzniklých a zaznamenaných problémech při pozorování a doporučuji, co by bylo vhodné do určovacích klíčů doplnit či zlepšit.

Abstract: This bachelor thesis focuses on a current issue of classifying spiders into their families. The incorrect recognitions of a family are often caused by inappropriate choice of morphological features and their ambiguous characteristics for determination usage. In a literary review, various morphological characters of spiders used for their determination to families are summarized and described. Subsequently, two Czech keys were tested by respondents, which provided a view of the steps and features causing difficulties in classifying spider families. Thus, I outline both unquestioning acceptance of features from older sources and the fact that their usage is not always a reliable tool for determination. Often neglected is the attitude of inexperienced observers who look upon the spider body inexpertly, not being influenced by arachnological traditions, and therefore, with a certain dose of exaggeration, objectively. This is the reason why the research was done mainly with the help of amateur public. In the final parts of the bachelor thesis, I both discuss problems that emerged and were recorded during the observation and recommend suitable improvements concerning the classification keys.

Klíčová slova: pavouci, Araneae, determinace, určovací klíč, morfologické znaky

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=36753 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

Jak správně citovat práci

KRIŠTOFOVÁ, Lucie. Znaky používané pro determinaci pavouků (Araneae). Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 14:36, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz