Bc. Václav Borovička

Diplomová práce

Právo na sebeobranu vůči nestátním aktérům - rozpor mezinárodních závazků k ochraně míru a lidských práv

The Right to Self-defence against Non-state Actors - the Clash between International Commitment to Maintain Peace and to Observe Human Rights
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou práva na sebeobranu proti nestátním aktérům se zaměřením na rozpor závazků státu k ochraně míru a závazků k ochraně práv svého obyvatelstva. Nejprve je popsána historie a vývoj práva na sebeobranu a zákazu použití síly v mezinárodním právu, a poté se práce snaží popsat základní mezinárodní povinnosti, které stát vůči svému vlastnímu obyvatelstvu má. Na základě …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of a right to self-defence against non-state actors with the focus on the discrepancy of state’s international obligations to maintain peace and observe human rights of its population. In the first part, the history and the development of right to self-defense and the prohibition on the use of force is given, followed by the basic description of international obligations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Uhlířová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta