Martin Čvančara

Bakalářská práce

Laboratorní úloha měření otoakustických emisí

Laboratory task of Measurement of Otoacoustic Emissions
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vytvoření laboratorní úlohy a zároveň kompletního manuálu k měření otoakustických emisí na analyzátoru Madsen Capella od firmy Madsen Electronics. V manuálu se seznámíme nejen s anatomií a fyziologií sluchového aparátu k pochopení podstaty a problematiky otoakustických emisí, ale také s prostředím NOAH, ve kterém se měření uskutečňuje. Dále pak se samotným měřením jednotlivých …více
Abstract:
The main theme and aim of this bachelors thesis is to create a laboratory task and also a complete manual for the measurement of otoacoustic emissions on Madsen Capella analyzer manufactured by Madsen Electronics. In the manual you will not only get acquainted with the anatomy and physiology of the auditory system to understand the nature and problems of otoacoustic emissions, but also with the NOAH …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Jindřich Černohorský
  • Oponent: Eva Mrázková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Biomedicínský technik