Jan Vavrečka

Bakalářská práce

Studium nasazení optické přístupové sítě nové generace na stávající topologie

Study of New Generation Optical Access Network Deployment on Current Network Topologies
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou nasazení optické přístupové sítě nové generace na stávající technologie. První kapitola popisuje optické přístupové sítě a jejich základní rozdělení. Druhou kapitolu teoretické části tvoří rozbor pasivních optických přístupových sítí, hlavní vlastnosti standardů APON, BPON, GPON a EPON. Třetí kapitola se zabývá optickými přístupovými sítěmi nové generace. Přičemž …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with new generation optical access network deployment on current network topologies. The first chapter describes optical access networks and their basic division. The second chapter of the theoretical part consists of an analysis of passive optical networks, the main features of the standards APON, BPON, GPON and EPON. The third chapter deals with optical access network of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Petr Koudelka
  • Oponent: Lukáš Hájek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika