Miroslav Kutal

Diplomová práce

Optimalizace systému péče o investiční majetek v podniku Vápenka Vitošov s.r.o.

Optimalization of the Care System About an Investment in Vápenka Vitošov s.r.o.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou systému péče o investiční majetek a organizací údržby a oprav ve výrobních procesech v podniku Vápenka Vitošov s.r.o.V úvodu práce je uveden stručný teoretický základ systému péče o investiční majetek a řízení údržby a oprav. Dále pak je popsán výrobní program a organizační struktura podniku Vápenka Vitošov s.r.o., na který navazuje analýza současného stavu péče …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of the care system of an investment and maintenance and reparation organization in Vápenka Vitošov s.r.o.There is mentioned the brief theoretical principle of care system of investment and maintenance and reparation management in the introduction of this thesis. Production programme and organization structure of Vápenka Vitošov s.r.o. are described next. The analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Josef Novák
  • Oponent: Břetislav Štěpánek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Strojírenská technologie