Mgr. Anna Fischerová

Diplomová práce

Neuropsychologický profil kognitivních funkcí u duševních poruch (srovnání schizoafektivní a bipolárně afektivní poruchy).

Neuropsychological profile of cognitive functions in mental disorders ( comparison between schizoaffective and bipolar affective disorder)
Anotace:
Cílem této práce je zmapovat a porovnat profily kognitivních funkcí u pacientek se schizoafektivní (n=19) a bipolární afektivní (n=19) poruchou a subtypů obou diagnóz. Zařazeno je také srovnání s kontrolní skupinou odpovídající věkem, pohlavím a vzděláním výzkumnému vzorku. Kognitivní funkce byly zmapovány pomocí Paměťového testu učení, Testu cesty (část A a B), Wechslerova subtestu Opakování čísel …více
Abstract:
The aim of this thesis is to map and compare cognitive function profiles in patients with schizoaffective (n = 19) and bipolar affective (n = 19) and subtypes of both diagnoses. Also included is a comparison with the control group corresponding to the age, sex, and education of the research sample. Cognitive functions were mapped using the Auditory Verbal Learning Test, Trail Making Test (Parts A and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Iva Zikmundová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie