Nishanth Valluru

Diplomová práce

Design of the Rankine-Clausius Steam Cycle with the Intermediate Superheating of Superheated Steam and the Cycle without this Method of Efficiency Increasing

Design of the Rankine-Clausius Steam Cycle with the Intermediate Superheating of Superheated Steam and the Cycle without this Method of Efficiency Increasing
Anotace:
Nishanth Valluru, Návrh parních cyklů rankine-clausis s přechodným přehřátím přehřáté páry a bez této metody zvyšování efektivityOstrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojního inženýrství, katedra energetiky, 2019, 109p. Vedoucí práce: Ing. ZdeněkŠmida. Diplomová práce je zaměřena na průmyslovou parní turbínu s výkonem 65 MW. Teoretická část práce se zabývá parními turbínami, jejich rozdělením a spoluprací …více
Abstract:
Nishanth Valluru, Design of rankine - clausis steam cycles with the intermediate superheating of superheated steam and without this method of efficiency increasing Ostrava: VSB–Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Power Engineering, 2019, 109p. Supervisor: Ing. Zdeněk Šmida. My master thesis is focused on the industrial steam turbine with power output 65 …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Zdeněk Šmída
  • Oponent: Václav Pospíšilík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení