Nishanth Valluru

Master's thesis

Design of the Rankine-Clausius Steam Cycle with the Intermediate Superheating of Superheated Steam and the Cycle without this Method of Efficiency Increasing

Design of the Rankine-Clausius Steam Cycle with the Intermediate Superheating of Superheated Steam and the Cycle without this Method of Efficiency Increasing
Abstract:
Nishanth Valluru, Návrh parních cyklů rankine-clausis s přechodným přehřátím přehřáté páry a bez této metody zvyšování efektivityOstrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojního inženýrství, katedra energetiky, 2019, 109p. Vedoucí práce: Ing. ZdeněkŠmida. Diplomová práce je zaměřena na průmyslovou parní turbínu s výkonem 65 MW. Teoretická část práce se zabývá parními turbínami, jejich rozdělením a spoluprací …more
Abstract:
Nishanth Valluru, Design of rankine - clausis steam cycles with the intermediate superheating of superheated steam and without this method of efficiency increasing Ostrava: VSB–Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Power Engineering, 2019, 109p. Supervisor: Ing. Zdeněk Šmida. My master thesis is focused on the industrial steam turbine with power output 65 …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2019
  • Supervisor: Zdeněk Šmída
  • Reader: Václav Pospíšilík

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Master programme / field:
Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení