Bc. Gabriela Pons Baena

Master's thesis

Zásoby a jejich vykazování v účetních závěrkách (česká účetní legislativa, IFRS, US GAAP, oceňování, přeceňování, snižování hodnoty)

Abstract:
Diplomová práce shrnuje základní poznatky o třech účetních systémech – českých účetních standardech, Mezinárodních standardech účetního výkaznictví IFRS a Všeobecně uznávaných účetních standardech Spojených států amerických US GAAP. Tyto tři účetní systémy jsou v práci popsány a porovnány. Detailněji rozpracována je část týkající se účtování zásob, jsou zde popsány shodující se postupy účtování, ale …more
Abstract:
This diploma thesis summarizes basic knowledge about three accounting systems – Czech Accounting Standards, International Financial Reporting Standards IFRS and US GAAP Generally Accepted Accounting Standards. These three accounting systems are described and compared in the paper. Elaborated in detail is the part related to inventory accounting, there are reported consistent accounting methods, but …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 12. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 2. 2019
  • Supervisor: Ing. Lenka Fulínová
  • Reader: doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS