Miriama Okuliarová

Diplomová práce

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geometrického plánu na vyznačení věcného břemene do KN

Preparing of Survey to Building Documentation and Survey Sketch for Record of the Easement to the Cadastre
Anotace:
Diplomová práca rieši geodetické práce pri vybudovaní elektrického vedenia medzi susednými dedinami Mojtín a Pružina. V týchto obciach prebehli geodetické práce podľa požiadaviek objednávateľa, ktorým je Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.. Súčasťou práce tvorí zameranie skutočného stavu a vyhotovenie dokumentácie porealizačného zamerania a vyhotovenie geometrických plánov na zápis vecného …více
Abstract:
This thesis solves the survey for building of electric cables network between neighboring villages Mojtín and Pružina. In these villages was realized the survey according the requests of the sponsor, which is Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.. The part of the work is final measurement and elaborating of as-built documentation and elaborating of survey sketches for the enrollment of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: Pavel Černota
  • Oponent: Andrej Villim

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava