Zuzana Lacinová

Bakalářská práce

Fitness centrum v Klimkovicích

Fitness center in Klimkovice
Anotace:
LACINOVÁ, Z: Fitness centrum v Klimkovicích: Bakalářská práce. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury 226, 2018, 44s. Vedoucí práce: Student, A. Předmětem bakalářské práce,,Fitness centrum v Klimkovicích“ je vypracování částečné projektové dokumentace pro provádění stavby podle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Obsahem práce je návrh sportovního …více
Abstract:
LACINOVÁ, Z: Fitness center in Klimkovice: Bachelor’s thesis. Ostrava: VŠB – Technical university of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture 226, 2018, 44p. Thesis head: Student, A. The subject of the bachelor’s thesis,, Fitness center in Klimkovice“ is on the preparation of a partial project documentation for the construction of a building according to notice 499/2006 Sb …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Aleš Student
  • Oponent: Kateřina Kubenková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Architektura a stavitelství / Architektura a stavitelství