Hana Tomanová

Bakalářská práce

Účetní a daňový pohled na zajištění pohledávek po lhůtě splatnosti

Accounting and Tax Aspects of Receivables Securing after Maturity
Anotace:
Moje bakalářská práce je zaměřena na pohledávky po lhůtě splatnosti, na účetní a daňové aspekty těchto pohledávek a možnosti zajištění pohledávek. Cílem bakalářské práce je charakterizovat účetní a daňové aspekty pohledávek po splatnosti, specifikovat nejvyužívanější možnosti zajištění pohledávek a nastínit praktický postup, který je využíván v konkrétní společnosti. První kapitola se zabývá právním …více
Abstract:
My bachelor thesis is focused on receivables after maturity, the accounting and tax aspects of these receivables and possibilities for securing receivables. The aim of bachelor thesis is to describe the accounting and tax aspects of receivables after maturity, specify the most frequently used possibilities securing of receivables and foreshadow a practical procedure, which is used in a particular company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Dagmar Bařinová
  • Oponent: Kamil Halata

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava