Mgr. Nicola Kociánová

Bachelor's thesis

Osamělost na prahu adolescence a její prediktory: neklid, emoce a sociální kompetence

Predicting loneliness in early adolescence: impulsivity, emotions and social competence
Anotácia:
Cílem této práce bylo zjistit, které faktory přispívají k osamělosti dospívajících v období časné adolescence. Zkoumána byla symptomatologie ADHD, pozitivní a negativní emocionalita a silné a slabé stránky dítěte (problémy ve vztazích, problémové chování apod.). Ověřen byl také možný vliv demografických proměnných (pohlaví, věk) na míru osamělosti. Data byla získána formou dotazníkového šetření v základních …viac
Abstract:
The aim of this study was to learn which factors contribute to loneliness in early adolescence. ADHD symp-toms, positive and negative affect and strengths and difficulties of children (peer relationship problems, conduct problems, etc.) were examined. The effect of demographical factors (gender, age) on loneliness was also examined. The data were collected through questionnaires in elementary schools …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedúci: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Koubíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií