Vladimír TABAK

Bachelor's thesis

Obnova blokového řízení

Renew of block proceeding
Abstract:
Bakalářská práce se týká mimořádného opravného prostředku - obnovy řízení aplikovaného na zkrácené řízení o přestupcích, a sice blokového řízení. V práci se zabývám obnovou správního řízení dle správního řádu ve vztahu k institutu blokového řízení upraveného v zákoně o přestupcích, a zejména je pak poukazováno na sporná ustanovení správního řádu ve vztahu k obnově blokového řízení. Dále je v práci …more
Abstract:
Work concerning the extraordinary appeal - restoring control applied to summary proceedings for offenses, namely block management. The work deals with the renewal of the administrative proceedings pursuant to the Administrative Procedure Code in relation to institute block proceedings under the Act on Offences and above all, to make reference to the disputed provisions of the Administrative Procedure …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. et PhDr. Jan Malast, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TABAK, Vladimír. Obnova blokového řízení. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/