Mgr. Václav Pink, Ph.D.

Disertační práce

Deterministické modely a identifikace jejich parametrů

Deterministic models and identification of their parameters
Anotace:
Tato disertační práce se věnuje popisu metod sloužících k identifikaci para- metrů vybraných deterministických modelů. Skládá se z pěti kapitol. V první kapitole se čtenář může seznámit s elementárními pojmy z oblasti matematic- kého modelování, simulace a deterministických modelů. Ve druhé kapitole jsou popsány základní modely populací. Konkrétně modely růstu izolované populace a jejich vlastnosti …více
Abstract:
This dissertation is devoted to description of the methods used to identify parameters selected deterministic models. It consists of five chapters. In the first chapter, the reader may be familiar with elementary concepts of mathematical modeling, simulation and deterministic models. The second chapter describes the basic populations models. Namely growth model of isolated population and their properties …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 11. 2014
  • Vedoucí: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
  • Oponent: doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc., prof. RNDr. Jan Hradilík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta