Theses 

Analýza diskusních fór - migrace jako veřejné téma – Bc. Jana Vaňková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Education / Social Education and Counselling

Bc. Jana Vaňková

Master's thesis

Analýza diskusních fór - migrace jako veřejné téma

Analysis forums - migration as a public issue

Abstract: Předložená práce se zabývá tématem migrace, tak jak je prezentováno v internetových diskusních fórech. Migraci práce pojímá jako veřejné téma, které je diskutované právě v online médiích, jakožto moderním komunikačním prostředku. Diskuse jsou zkoumány metodou obsahové analýzy, v její kvalitativní i kvantitativní formě, která umožňuje zkoumat jak obsahovou stránku, tak i četnost zastoupených znaků diskusí. Práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část. Teoretická část shrnuje dosavadní mediální analýzy na téma migrace a dále definuje a popisuje jednotlivé pojmy, které se k tématu migrace v médiích váží; jsou jimi globalizace, multikulturalismus a zvláštní pozornost je věnována také samotným médiím. Analytická část popisuje a interpretuje výsledky výzkumu, popisuje jednotlivé dílčí analýzy zkoumající témata diskusí, komunikační strategie a nakonec ideová východiska diskutujících. V poslední analyzované oblasti byly identifikovány hlavní rozdíly v postojích diskutujících a na jejich základě byli rozloženi do tří skupin. Identifikace těchto skupin a charakteristických rozdílů mezi nimi, ať již ve výběru témat či komunikačních strategiích, jsou jádrem závěrečné části práce. V ní jsou následně výsledky komentovány s ohledem na dosavadní poznání fenoménu migrace a mediální komunikace.

Abstract: This paper focuses on the topic of migration, as it is presented in online discussion forums. Migration is in this theses conceived as a public topic that is discussed heavily in online media, which are the modern means of communication. Discussions are examined by using content analysis in the qualitative and quantitative form, which lets examine both the contents as well as the frequency of characters represented discussions. The thesis is divided into theoretical and analytical parts. Theory summarize existing media analysis on migration issues and further defines and describes the concepts that are with the topic of migration in the media connected. It includes globalization, multiculturalism, and special attention is also paid to the media. The analytical part describes and interprets the results of the research, the individual sub-analyzes examining the discussion topics, communication strategies and finally ideological starting points of debaters. During this recent analysis were identified major differences in attitudes between discussants and on that basis they were divided into three groups. Identifying these groups and characteristic differences between them, whether in the selection of topics or communication strategies are the essence of the final part of the theses. In it are consequently discussed with regard to already existing knowledge of the phenomenon of migration and media communication.

Keywords: Klíčová slova, migrace, migranti, média, diskusní fóra, diskuse, multikulturalismus, globalizace, obsahová analýza, mediální analýza/ Keywords, migration, migrants, forums, discussions, multiculturalism, globalization, content analysis, media analysis

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 26/5/2019 07:19, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz