Mgr. Michaela Kubrichtová

Rigorózní práce

Nezávislost justice a její ústavní aspekty

Independence of the judiciary and its constitutional aspects
Anotace:
Tématem rigorózní práce je Nezávislost justice a její ústavní aspekty. Téma bylo vybráno s ohledem na jeho aktuálnost. Problematika nezávislosti justice se neustále vyvíjí. V České republice je v posledních letech aktuální zejména otázka posílení nezávislosti českého soudnictví zřízením autonomního soudního orgánu – tzv. soudcovské rady, po vzoru některých zemí EU. Myšlenka pojmout jako téma rigorózní …více
Anotace:
nkcí soudců s výkonem jiných veřejných funkcí a kolidujících činností. Objasněno je, jaký význam má neslučitelnost funkcí pro nezávislost justice. Pozornost je dále věnována také neodvolatelnosti soudců, délce jejich mandátu a podmínkám zániku funkce. V souvislosti s tím jsou popsány výjimečné okolnosti, které mohou vést k zániku mandátu. Tato kapitola rovněž obsahuje pojednání o ochraně nezávislosti …více
Abstract:
The topic of this thesis is Independence of the judiciary and its constitutional aspects. This topic was chosen with regard to its actual relevance. The issue of the independence of the judiciary is constantly evolving. In recent years, a matter of strengthening the independence of Czech judiciary by establishing autonomous judicial body – Judicial Council (according to some EU countries) became especially …více
Abstract:
ar negative historical experience. The chapter further deals with the incompatibility of the office of judge and the execution of other public functions and conflicting activities. Author clarifies the importance of incompatibility of functions for the independence of the judiciary. The attention is paid as well to the irrevocability of judges, length of their mandate and conditions of termination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2015
  • Oponent: doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., JUDr. Tomáš Lichovník

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Právo a právní věda / Právo