Šimon Mészáros

Bakalářská práce

Výrazové prostriedky vo filme Mind Game(2004)

Film language in the Mind Game(2004) film

Anotace:
Táto prípadová štúdia si kladie otázky ohľadom výstavby filmu Mind game(2004). Jednotlivo v kapitolách sa zaoberá tým, ako súvisí formálna stránka s filmovým rozprávaním a naráciou. Pri analýze filmu vychádzam z predpokladu, že iba časť rozprávania je možné odkryť vďaka viacnásobnému kódovaniu :filmová montáž, dejové a nedejové rozprávanie, rôzne hľadiská rozprávania ako aj niektoré špecifiká japonskej …více
Abstract:
This thesis attempts to analyze the structure of the film Mind Game (2004). Separate chapters deal with the realations between the film's form a its narrative elements. The key concept for the analysis is that only a part of the story is decipherable due to a mutli-level coding resulting from a combination of elements, such as editing, active and passive narrative, different perspectives of the story …více
 

Klíčová slova

japonská kinematografie

Klíčová slova

filmová teorie

Klíčová slova

analýzy filmových děl

Klíčová slova

výrazové umělecké prostředky

Klíčová slova

animovaný film
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2015
  • Vedoucí: Helena BENDOVÁ
  • Oponent: Michaela PAVLÁTOVÁ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a) d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a) e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 6. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna