Tomáš Uhlík

Bachelor's thesis

Implementace e-learningu při vzdělávání zaměstnanců

Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá využitím e-learningu jako nástroje dalšího vzdělávání. Hlavním cílem je vytvořit elektronický obsah kurzu, který bude sloužit jako studijní opora nových i stávajících zaměstnanců. Práce obsahuje teoretická východiska elektronického vzdělávání. V praktické části se věnuje specifikaci a ovládání základních činností v kurzu. Přínos své práce spatřuji ve vytvoření elektronického …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with the use of e-learning as a tool for further education. The main goal is to create an electronic content of the training which will serve as a study support for both new and current employees. The thesis contains theoretical basis of e-learning. The practical part deals with specification and control of basic training activities. The benefits of my thesis I find in creating …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019
Identifikátor: http://theses.cz/id/u5uohj/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2019

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty