Bc. Zuzana Tisoňová

Bachelor's thesis

Studium vztahu polymorfizmů vybraných kandidátních genů ke schizofrenii

The study of candidate gene polymorphisms in the relationship with schizophrenia
Abstract:
Schizofrenie je psychotické onemocnění, kde největším rizikovým faktorem je genetická příbuznost s osobou trpící schizofrenií. Toto onemocnění se nejčastěji projevuje již v adolescenci. Symptomy schizofrenie, které se dají rozdělit na pozitivní (halucinace, bludy), negativní (emoční oploštělost) a kognitivní (poruchy myšlení), zasahují do zdraví jedince, jeho sociálních vztahů a profesního života. …more
Abstract:
Schizophrenia is psychotic disease, where the greatest risk factor is genetic relationship with schizophrenic person. This disease has the most often beginnings in adolescence. Symptoms of schizophrenia that are dividing on positive (hallucinations, delusions), negative (emotional blunting) and cognitive (thought disorder), are affecting to health, social interacts and professional life schizophrenic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2014
  • Supervisor: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta