David Žurovec

Master's thesis

Úprava zvedacího zařízení trubek vrtné soupravy LOC400

Modifying of Pipe Lifting Device of LOC400 Drilling Rigs
Abstract:
V diplomové práci je v první části nastíněn návrh na úpravu stávajícího hydraulicky poháněného zvedacího zařízení trubek vrtné soupravy Huisman LOC400. Úprava zařízení je provedena pro změněné parametry zvedaných trubek. Druhá část práce je zaměřena na úpravu uchopovacího zařízení trubek ,,gripper beam“ pro změněné parametry trubek. V používané konstrukci při provozu vznikají problémy, které se pomocí …more
Abstract:
In the thesis is in the first section of the outlined proposal for adjustment of the existing hydraulically powered modifying of pipe lifting device of Huisman LOC400 drilling rigs. The adjustment of the device is made for modified the parameters of lifting pipes. The second section of the work is focused on the adjustment of the device gripper tubes ,,gripper beam" for modified the parameters of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2012
  • Supervisor: Jan Nečas
  • Reader: David Továrek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Master programme / field:
Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství