David Kyncl

Bakalářská práce

Hospodářská politika Belgie v kontextu evropského semestru

Belgium Economic Policy in the Context of the European Semester
Anotace:
Bakalářská práce podává ucelený pohled na hospodářskou politiku Belgie, s níž souvisí také socioekonomická, politická a hospodářská charakteristika. Cílem bakalářské práce je podat ucelený obraz o hospodářské politice Belgie v kontextu evropského semestru a zhodnotit její úspěšnost. První kapitola je věnována Evropskému semestru jako součásti správy hospodářských záležitostí. Ve druhé kapitole je popsána …více
Abstract:
The bachelor thesis provides a comprehensive view on the Belgium's economic policy, which also relates with socio-economic, political and economic characteristics. The aim of the bachelor thesis is to provide a complete image of Belgium's economic policy in the context of the European semester and to evaluate its success. The first chapter is devoted to the European Semester as part of the economic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Boris Navrátil
  • Oponent: Nikola Miksová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava