Nela Rogulská

Bachelor's thesis

Historie trhacích prací na důlních provozech

History of Blasting Works on Mining Operations
Anotácia:
Tématem bakalářské práce je historie trhacích prací na důlních provozech. Práce pojednává zejména o vývoji trhacích prací od minulosti až po současnost, o používaných technologiích a nástrojích. Je zde popsán objev střelného prachu a první provedení trhací práce. Dále práce poukazuje na rozšíření trhacích prací do ostatních zemí a také vývoj jednotlivých nástrojů ve světě. V bakalářské práci je také …viac
Abstract:
The theme of this Bachelor thesis is the history of blasting works on mining operations. This thesis focuses mainly on the development of blasting works from the past to the present times, mentions the technologies used and the tools. The discovery of gunpowder and the first blasting work is described in this piece of writing. The work also refers to the expansion of blasting work to other countries …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedúci: Miloš Duraj
  • Oponent: Robert Kořínek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bachelor programme / odbor:
Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus