Theses 

Homosexualita jako součást identity – Nikola VONÁŠKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Nikola VONÁŠKOVÁ

Bakalářská práce

Homosexualita jako součást identity

Homosexuality as a part of identity

Anotace: Práce bude rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretickou část vypracuje autorka na základě analýzy odborné literatury (včetně literatury zahraniční a časopisecké). Obsahem bude pohled na problematiku homosexuality v širokém psychologickém kontextu. Praktická část práce bude prezentací kvalitativního výzkumu, v rámci kterého se bude autorka zabývat těmito momenty: kontext uvědomění si vlastní homosexuality; homosexualita jako součástí identity člověka; otázka sebepřijetí v kontextu homosexuální orientace; vliv okolí (nejbližší rodina, přátelé, stejně orientovaní), a to jak v pozitivním, tak i negativním významu; vliv homosexuality na život (osobní, profesní) a jeho proměny v různých obdobích; otázka partnerství, popřípadě další. Metodou sběru dat budou hloubkové rozhovory. Předpokládaný vzorek respondentů se pohybovat kolem počtu šesti jedinců, získaných metodou snow ball. Otevřená je otázka, zda nebudou realizovány hloubkové rozhovory i s rodiči, popřípadě sourozenci či přáteli respondentů. Rozhovory budou dále zpracovány metodou otevřeného kódování s následnou kategorizací. Dále bude použite metoda vyložení karet.

Abstract: My thesis will be divided into two parts theoretical and practical. The author will base the theoretical part upon analysis of reference books (also comprising foreign literature and journals). The subject matter of the work will be a look at the issue of homosexuality in a wide psychological context. The practical part of the thesis will be a presentation of a qualitative research, which will focus on: the realization of oneself's homosexuality; homosexuality as a part of human identity; the issue of self-acceptance in the context of a person's homosexual orientation; the influence of one's social group (closest family, friends, other homosexuals) in both the positive and negative way; the influence of homosexuality on social life itself (personal, professional) and the change of it throughout different ages and times; the question of partnership; possibly more. The method of data collecting will be in-depth interviews and the presumed number of respondents will be around six persons, acquired by the "snow ball" method. The possibility of in-depth interviews with the original respondents' parents or siblings is left open. Afterwards, the interviews will be processed with the "open coding" method and subsequently cathegorized. Finally, the method of "card sorting" is going to be used.

Klíčová slova: Homosexualita, identita, sexuální orientace, sebepřijetí

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Marta Franclová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=49772 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

VONÁŠKOVÁ, Nikola. Homosexualita jako součást identity. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 23:35, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz