Theses 

Stravovací návyky mládeže při účasti na cestovním ruchu – Bc. Jakub Ševčík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jakub Ševčík

Bakalářská práce

Stravovací návyky mládeže při účasti na cestovním ruchu

Eating habits of youth during the holiday

Anotace: Cílem bakalářské práce je posoudit vliv cestovního ruchu na stravování. Teoretická část se věnuje historii cestovního ruchu, definici, faktorům ovlivňujícím chování jedince a rozdělení mládeže podle množství volného času a financí. Dále jsme do teorie zařadili přehled nejčastějších druhů stravování. V praktické části jsme provedli vyhodnocení výzkumu a porovnali získaná data mezi sebou. Získaná data jsme si rozdělili do jednotlivých skupin (běžný režim – strava ženy, muži; dovolenkový režim – strava ženy, muži; pitný režim – celý soubor v běžném režimu; pitný režim – celý soubor v dovolenkovém režimu). Vyhodnocením dat jsme dospěli k závěru, že jedinci své návyky při účasti na cestovním ruchu mění.

Abstract: The aim of the bachelor thesis is to assess the influence of tourism on catering. The theoretical part deals with the history of tourism, definition, factors influencing individual behavior and the distribution of youth according to the amount of free time and finances. We also included an overview of the most common types of eating. In the practical part, we carried out the evaluation of the research and compared the obtained data with each other. We have divided the data into individual groups (normal regimen - diet of women, men, holiday regime - diet of women, men, drinking regime - the whole set in normal mode, drinking mode - the whole set in holiday mode). By evaluating the data, we have come to the conclusion that individuals are changing their habits when participating in tourism.

Klíčová slova: Cestovní ruch, mládež, stravovací návyky, zdravý životní styl, Eating habits, healthy lifestyle, tourism, youth

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2018
  • Vedoucí: Ing. Petr Scholz, DiS.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 04:09, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz