Theses 

Marketingová komunikace konkrétního družstva se zaměřením na podporu prodeje – Bc. Petra Stupková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Petra Stupková

Diplomová práce

Marketingová komunikace konkrétního družstva se zaměřením na podporu prodeje

Marketing communications of coop with a focus on sales promotion

Anotace: Cílem diplomové práce „Marketingová komunikace konkrétního družstva se zaměřením na podporu prodeje“ je analýza současné podpory prodeje v Jednotě, spotřebním družstvu Velké Meziříčí a následné navržení vhodných změn v podpoře prodeje. Výzkumnou otázkou diplomové práce je: „Jaký věrnostní program je vhodný pro Jednotu, spotřební družstvo Velké Meziříčí?“. Teoretická část práce je věnovaná problematice družstva, marketingu, marketingové komunikace a zejména podpoře prodeje jako součásti marketingové komunikace. V závěru teoretické části je podrobněji rozebrána problematika věrnostních programů. V praktické části je blíže představen zvolený podnik, dále analýza současné situace podniku pomocí SWOT analýzy, marketingového výzkumu, analýzy současných nástrojů podpory prodeje a dalších analýz s cílem formulovat pro podnik vhodná doporučení v podpoře prodeje do budoucna včetně ekonomického vyhodnocení.

Abstract: The subject of the submitted thesis „Marketing communications of coop with a focus on sales promotion“ is an analysis of current sales promotion in Jednota, consumer coop Velké Meziříčí and suggestion of appropriate sales promotion changes. Research question is: „Which loyalty program is appropriate for Jednota, consumer coop Velké Meziříčí?”. The theoretical part is devoted to the issue of coop, marketing, marketing communications and especially sales promotion as part of a marketing communication. The end of the theoretical part deals more with the issue of loyalty programs. In the practical part is introduced selected enterprise, analysis of the current situation of the company through SWOT analysis, marketing research, analysis of current tools of sales promotion and other analysis in order to formulate appropriate recommendations for the company to sales promotion in the future including economic evaluation.

Klíčová slova: Družstvo, marketingová komunikace, komunikační mix, podpora prodeje, nákupní pobídky, věrnost a loajalita, věrnostní program, SWOT analýza, coop, marketing communications, communication mix, sales promotion, purchase invitations, loyalty, loyalty program, SWOT analysis.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Michal Kozub
  • Oponent: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 10:41, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz