Eva Hašlerová

Diplomová práce

Možnosti zpracování druhotných surovin ve stavebnictví

Options of Material Recycling in Building indrustry
Anotace:
V současnosti je trendem rozvoj lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí, přičemž je jedním z cílů maximalizace spotřeby druhotných, odpadních materiálů. Diplomová práce se věnuje možnému využití zbytků polyesterové tkaniny, která se používá v automobilovém průmyslu při výrobě tlumících výplní v interiéru osobních a nákladních …více
Abstract:
At present, is a trend the development of human society that brings together economic and social progress with full environmental conservation, when one of the goals is maximizing the consumption of secondary waste materials. The diploma thesis deals with the possible use of polyester fabric residues, which is used in the automotive industry for the production of damping panels in the interior of cars …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2018
  • Vedoucí: Jana Boháčová
  • Oponent: Miroslav Frantes

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Stavební hmoty a diagnostika staveb